Valorile noastre

BIBILIA

2 Timotei 4:2

SLUJIREA

Marcu 10:45

EVANGHELIZAREA

Faptele Apostolilor 1:8

MULTIPLICAREA

2 Timotei 2:2

GENEROZITATEA

2 Corinteni 9:6

Ce fel de biserică suntem?

Sutem o biserică VERTICALĂ (Matei18:18-20), RELEVANTĂ (Faptele Apostolilor 2:8-11), DINAMICĂ (Faptele Apostolilor 1:7-8) și caracterizată de IMPACT (Faptele Apostolilor 2:37-38).

Scopul nostru

Glorificarea lui Dumnezeu (Is.43:7, Ro.11:36) prin facerea de ucenici

Predicare expozitivă și aplicațională

Grupuri mici de ucenicie

Conducere spirituală prin prezbiteri

Consiliere biblică

Plantare și revitalizare de biserici

Lucru și conducere în echipă

Evaluare periodică și intenționată

declarație de credință

SCRIPTURA

Noi credem că cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament sunt Cuvântul lui Dumnezeu, înregistrarea completă a dezvăluirii de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Oameni diferiți, în timp ce au scris într-un stil propriu, au fost insuflați supranatural de Duhul Sfânt pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale. Prin urmare, cei care se dedică studierii textului biblic în mod literal, ținând cont de genul scrierii și de contextul socio-istorico-gramatical, pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin demnă de încredere și reprezintă singura noastră autoritate, suficientă și finală pentru întreaga viață de credință și practică. Deși ea trebuie înțeleasă și aplicată la nivel personal și practic, interpretarea ei trebuie să fie una comunitară (2Timotei 3:16-17; 2Petru 1:20-21).

DUMNEZEU TRIUNIC

Noi credem într-unul viu și adevărat Dumnezeu, veșnic (Ioan 17:3), existent în unitate perfectă ca trei Persoane egale și pe deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20). Fiecare membru al Dumnezeirii, în timp ce au funcții diferite, execută roluri distincte dar complementare în istoria răscumpărării omului. Toate cele trei persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5:3-4).

DUMNEZEU TATĂL

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile precum este scris în cartea Genezei, pentru slava Lui în conformitate cu voia Lui (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, manifestând conducerea suverană peste toată creația, purtare de grijă și har (Coloseni 1:17; Evrei 1:3).

DUMNEZEU FIUL

Noi credem că Isus Cristos, Fiul etern, mișcat de dragoste, în conformitate cu voința Tatălui, a luat trup omenesc (Ioan 1:1, 14, 18). Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria. El, fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om (Ioan 14:8-9), a trăit o viață fără păcat și a vărsat sângele Său ca sacrificiu, iar prin moartea Lui pe cruce a realizat răscumpărarea pentru toți cei care își pun credința în El. A înviat trupește și vizibil din morți a treia zi și S-a înălțat la ceruri, unde a ocupat locul la dreapta Tatălui. Acum este Cap al Trupului Său, Biserica, fiind singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om. Isus Cristos va reveni pe pământ în putere și glorie pentru a împlini misiunea Sa răscumpărătoare (1 Timotei 3:16).

DUMNEZEU DUHUL SFÂNT

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, Îl glorifică pe Domnul Isus Cristos în timpul acestui veac. El condamnă lumea în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El atrage pe cei nerăscumpărați la pocăință și credință și, odată cu mântuirea, dă o viață spirituală nouă celui credincios (nașterea din nou), aducându-l în unire cu Cristos și cu Trupul lui Cristos, care este Biserica. Duhul Sfânt sfințește credinciosul, îl sigilează, umple, călăuzește, instruiește, îi dă pace, echipează, împuternicește, locuiește în cel credincios după nașterea din nou și dă daruri spirituale credinciosului pentru a trăi și a sluji pe Cristos. Datoria credinciosului este să caute plinătatea Duhului și să fie atent să nu “întristeze” Duhul (Efeseni 4:30) sau să “stingă” Duhul (1Tesaloniceni 5:19) printr-un mod de viață ce se împotrivește continuu voii Sale. (Ioan 16:8, 13:15; Titus 3:5; Efeseni 1:22, 4:11-12; Romani 8:9-17, 12:4-8; 1 Corinteni 3:16; 12:4-5, 11-13, 19; Galateni 5:25; Evrei 2:1-4; 2 Corinteni 12:12).

OMENIREA

Noi credem că Dumnezeu a creat omul în Eden, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea Lui, fără păcat, pentru a glorifica pe Dumnezeu și a se bucura de părtășia Lui. Ispitit de Satan, omul a ales în mod deliberat să nu asculte de Dumnezeu, aducând păcat, moarte și condamnare întregii omeniri. Toate ființele umane, prin urmare, sunt corupte de păcat prin natură și prin alegere, depravarea afectându-l pe om în totalitate. Înstrăinați de Dumnezeu, fără apărare sau scuză, și sub mânia dreaptă a lui Dumnezeu, toată omenirea are nevoie disperată de Mântuitor pentru a primi iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, altfel este sortită spre condamnare eternă (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19, 1:18, 32).

MÂNTUIREA

Noi credem că Domnul Isus Cristos este Mântuitorul profețit și pregătit de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. El a trăit fără păcat, dar a murit pentru păcatele noastre, în conformitate cu Scriptura (1Corinteni 15:3), ca ispășire pentru noi. Mântuirea se găsește numai în Isus Cristos (Faptele Apostolilor 4:12). Moartea lui Isus Cristos pe cruce a fost plata unică și completă pentru păcatele întregii omeniri, satisfăcând pe deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat prin pocăință și credință, punându-şi încrederea în Cristos. La mântuire, fiecare persoană devine o creație nouă prin Duhul Sfânt, fiind declarată neprihănită înaintea lui Dumnezeu pe baza meritelor lui Cristos, și devine un copil adoptat de Dumnezeu (Efeseni 1:5). Credinciosul adevărat poate avea siguranța mântuirii motivat de sacrificiul lui Isus Cristos care îl conduce la o viață continuă în ascultare și iubire pentru El, și o dorință de a glorifica pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții sale (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13). Un credincios autentic va urmări, prin creștere continuă, un mod de viață asemenea Domnului Isus Cristos (Galateni 4:19), depărtându-se de păcat și aducând “roade” vizibile în viața de zi cu zi (Romani 13:13-14; Galateni 5:22-24; 1Ioan 2:6). Dacă însă credinciosul se leapădă de credință sau ajunge să trăiască deliberat în păcat, renunțând la relația lui cu Dumnezeu, deși nimeni nu-i poate judeca mântuirea decât Dumnezeu, biserica îi poate oferi doar avertizare și ajutor pastoral în a reveni pe calea credinței și pocăinței, în relație cu Dumnezeu.

BISERICA

Noi credem că atunci când omul își pune credința în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor, credinciosul este făcut parte din “Trupul” lui Cristos, Biserica Universală, a cărui Cap este Isus Cristos. Scripturile poruncesc credincioșilor să se adune la nivel local, în scopul de a se dedica închinării, rugăciunii, învățăturii din Cuvânt, părtășiei, actelor de botez și cinei Domnului, dărniciei, slujirii bisericii locale prin dezvoltarea și utilizarea abilitaților personale și darurilor spirituale, și ieșirii în lume pentru a forma ucenici (Efeseni 1:22-23; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20). Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu se întâlnește cu regularitate ascultând de această poruncă, el reprezintă expresia locală a Bisericii sub supravegherea atentă a unei pluralități de prezbiteri. Membrii bisericii trebuie să lucreze împreună în iubire și unitate, cu intenția supremă de a-L glorifica pe Cristos (Efeseni 4:16). Biserica a fost câștigată în Domnul Isus pentru gloria unică a lui Dumnezeu (Efeseni 1:12 și 14).

BOTEZUL ŞI CINA DOMNULUI

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Cristos, care se identifică în mod conștient cu Isus în moartea, îngroparea și învierea Sa simbolizată prin actul scufundării și al ieșirii mai apoi din apă. Cina Domnului este comemorarea comunitară a credincioșilor cu privire la moartea lui Cristos până va reveni și trebuie să fie precedată de o autoexaminare atentă (Faptele Apostolilor 2:41; Romani 6:3-6; 1 Cor. 11:20-29). Cina Domnului a fost instaurată de Domnul Isus și dată ucenicilor Săi, de aceea ea este un privilegiu de cercetare duhovnicească și comuniune pentru acele persoane care au o relație vie și sănătoasă în Domnul cât și o relație mărturisită public prin actul botezului (Matei 26:26).

MISIUNILE

Noi credem că este scopul, datoria și privilegiul fiecărui credincios și a întregii comunități locale de credincioși să-L slăvească pe Dumnezeu răspunzând activ chemării Marii Trimiteri a lui Isus Cristos de a forma ucenici din toate neamurile (Matei 28:19-20). Noi credem că misiunea poate avea o varietate de implicații și implicări, dar considerăm că accentul principal și prioritatea acestui apel este centrat pe eforturile care întemeiază, consolidează și reproduc biserici fundamentate biblic, cadrul creat de Dumnezeu pentru integrarea și creșterea celor care au răspuns evanghelizării. Noi credem de asemenea că misiunea de a forma ucenici include plantarea de biserici, astfel încât bisericile plantate sunt chemate la rândul lor să facă același lucru, să planteze alte biserici pentru generațiile viitoare spre gloria lui Dumnezeu.

LUCRURILE VIITOARE

Noi credem și așteptăm întoarcerea glorioasă, vizibilă, personală și premilenială a Domnului Isus Cristos. Speranța revenirii Sale are impact vital asupra vieții personale, a slujirii, și a misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18). Noi credem în învierea trupească atât a celui mântuit cât și a celui nemântuit. Cel mântuit va fi înviat pentru bucuria veșnică, într-un cer nou și un pământ nou, în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26). Cel nemântuit va fi înviat pentru judecată și va experimenta mânia veșnică în iad, locul pregătit de Dumnezeu pentru Satan și demonii lui.

BĂTĂLIA SPIRITUALĂ

Sfânta Scriptură arată clar că lumea în care noi trăim are atât o dimensiune fizică și materială cât și una spirituală. Mai mult, Biserica lui Cristos aflată în istorie se postează între două domenii spirituale majore – lucrarea, influența și domeniul lui Dumnezeu dar și lucrarea, influența și domeniul lui Satan (Matei 4:8-9; Efeseni 2:2; Apocalipsa 2:13). Misiunea creștină implică întoarcerea oamenilor de sub influența Satanei la Dumnezeu (Faptele Apostolilor 26:18). Biserica este în cunoștință de planurile lui Satan (2Corinteni 2:11) care implică atacurile sub diferite forme în vederea distrugerii persoanelor și comunităților credincioase (1Petru 5:8; Ioan 13:2). Noi credem că Satan prin forțele sale poate lua în stăpânire sau poate influența persoane. Credincioșii sunt chemați să fie conștienți de lucrarea celui rău și a forțelor sale, iar în situațiile în care se cere, să lupte potrivit cu metodele și mijloacele lăsate de Dumnezeu (Efeseni 6:11-12).

DARURILE DUHULUI SFÂNT

Noi credem în lucrarea directă și plenară a Duhului Sfânt în Biserica Locală. Duhul Sfânt este agentul divin activ care produce și aplică mântuirea în viața individului (Ioan 14:16-17, 16:7-13), fiind responsabil direct în creșterea și maturizarea credinciosului (Romani 8:13; 1Petru 1:2). Totodată, Duhul Sfânt este agentul divin activ care produce unitatea și zidirea în viața Bisericii (Efeseni 4:3; Filipeni 2:1). O formă evidentă prin care Duhul Sfânt lucrează în Biserică sunt darurile Duhului Sfânt (1Corinteni 12; Romani 12; Efeseni 4; 1Petru 4) primite în urma botezului cu Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt primite de credincioșii autentici, nu după preferințe, ci conform cu voia Duhului și potrivit cu planul Lui pentru slujirea altora din Biserică și nu a persoanei proprii (Romani 8:4-8; 1Corinteni 12:7 și 11). Noi suntem deschiși pentru exercitarea darurilor în Biserică, dar în mod biblic și cu precauție în felul în care acestea sunt administrate, pentru a asigura cu adevărat zidirea și nu afectarea Bisericii.

Echipa de Conducere

PASTOR
Emanuel Dănilă

PASTOR
Cristian Rău

PREZBITER
Florin Ilca

PREZBITER
Filip Medrea

DIACON
Claudiu Iercan